Ana içeriğe atla

Danimarka’nın varoşlarından hip-hop soundlarıyla yükselen bir İslamcı müzik grubunun öyküsü: OUTLANDİSH

Mustafa Burak Sezer/ GERÇEK HAYAT DERGİSİ

Benim grupla tanışmam geçen sene olmuştu. İslamabat Uluslararası İslam Üniversite'sinde, kahve içmek için Kosovalı bir arkadaşımın odasını ziyaret ettiğimde, lap topundan hip-hop soundları yükseliyordu. Sonra gruba Ürdün'lü bir arkadaşımın bilgisayarında rastlayıp, tüm hit video kliplerini flash diskime kaydetmiştim. Başka bir gün, çay içmek için uğradığım bir Türk arkadaşın Taylandlı oda arkadaşı Rüştü'nün bilgisayarında Ountlandish'in video klipleri dönüyordu. Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı, hukuk öğrencisi Mağribi ise ellerini, yüzünü filan acaip şekillere sokarak gruba ait lirikleri seslendiriyordu…Si­ya­si du­ruş­la­rın ku­tup­laş­tı­ğı ve var­lık­la­rı­nı bel­li sı­nır­lar için­de sür­dü­ren
kül­tür­le­rin hiç­bir za­man bir­le­şe­me­ye­ce­ği­ne ina­nı­lan bir za­man­da
ya­şı­yo­ruz. Dün­ya, in­san­la­rı "bi­z" ve "on­la­r" di­ye iki­ye ayı­ran
de­fo­lu bir priz­ma için­den göz­lem­le­ni­yor. Böy­le bir çağ­da, sa­bır­la
bek­le­ye­rek ve pi­şe­rek, ye­te­ne­ği­ni he­pi­mi­zin in­san ol­du­ğu­nu
ha­tır­lat­ma­ya ça­lı­şan ba­zı in­san­lar ade­ta bir tan­si­yon dü­şü­rü­cü
olu­yor. Ay­nı sos­yal sta­tü­yü, si­ya­si dü­şün­ce­yi, di­ni inan­cı
pay­laş­ma­sa­nız ve­ya ay­nı düz­lem­de ya­şa­ma­sa­nız da da­mar­la­rı­nız­dan
akan kan kom­şu­nu­zun da­mar­la­rın­da akan kan­dan pek de fark­lı de­ğil.
He­pi­miz Ade­m'­in ço­cuk­la­rı­yız. İş­te bu­ra­da Out­lan­dis­h'­in öy­kü­sü
baş­lı­yor: Ko­pen­ha­g'­ın çok kül­tür­lü va­roş­la­rın­dan Brondby Stran­d'­da
bir­lik­te bü­yü­yen, genç­lik ku­lüp­le­rin­de ta­kı­lan ve fut­bol
sa­ha­la­rın­da top koş­tu­ran or­tak bir ma­ce­ra­nın yük­se­li­şi­…


Is­lam On­li­ne­'ın Out­lan­dis­h'­in as­so­lis­ti İsam Bac­hi­ri­'y­le
yap­tı­ğı bir söy­le­şi­de, grup üye­le­ri­nin na­sıl bir ara­ya gel­di­ği
so­ru­su­na: Bac­hi­ri: "Wa­qas, Ko­pen­ha­g'­ın ba­tı va­roş­la­rın­da, bi­zeya­kın bir ma­hal­le­de ya­şı­yor­du. Ben de 1988'de ay­nı ma­hal­le­yeta­şın­dım, Lenn­y'­nin ai­le­si de 1989'da ay­nı ma­hal­le­ye ta­şın­dı. O za­man he­pi­miz he­men he­men ay­nı yaş­lar­da, fut­bol için de­li olan, bir sü­rü ço­cuk­la so­kak­lar­da top koş­tu­ran, hip­hop mü­zi­ğin trend ol­du­ğu ma­hal­le­ler­de bir­lik­te ta­kı­lan ço­cuk­lar­dık. Ön­ce bre­ak dan­sıy­la, rap­le işe baş­la­dık ve da­ha son­ra ken­di­mi­zi şi­ir­le ifa­de et­me
yo­lu­nu bul­duk." di­yor.

İS­LA­Mİ TE­MA­LA­RI İŞ­Lİ­YOR­LAR
Out­lan­dish, 1997 yı­lın­da Da­ni­mar­ka­'da ku­ru­lan, bir­çok ödü­le sa­hip ve da­ha çok hip­hoptar­zı mü­zik ya­pan ba­tı­lı bir grup. Fas asıl­lı, Da­ni­mar­ka­'da do­ğum­luIsam Bac­hi­ri, Pa­kis­tan asıl­lı, Da­ni­mar­ka do­ğum­lu Wa­kas Ali Qad­ri veHon­du­ra­s'­lı Lenny Mar­ti­ne­z'­den olu­şu­yor. İsam ve Vak­kas Müs­lü­man ola­rak, Lenny Ka­to­lik ola­rak, gru­bun her üç üye­si deken­di­le­ri­ni inan­dık­la­rı di­ne son de­re­ce ada­mış in­san­lar.
Hip­hop/R&B [rhythm and blu­es], /so­ul mu­sic tü­rün­de yap­tık­la­rı
par­ça­la­rı kay­na­ğı­nı Fas, Arap, Pa­kis­tan/Pen­ca­bi, Av­ru­pa, Hint ve
La­tin Ame­ri­ka gi­bi fark­lı, çok kül­tür­lü ri­tim ve tı­nı­lar­dan alı­yor.
Şar­kı­la­rı­nın ço­ğu İn­gi­liz­ce ol­mak­la bir­lik­te za­man za­man
İs­pan­yol­ca, Ur­du­ca/Pen­çap­ça, Dan­ca ve Arap­ça li­rik­ler­le de
bes­le­ne­rek çok ses­li bir mü­zi­ğe ula­şa­bi­li­yor­lar. Tüm bu et­ki­ler,
Out­lan­dis­h'i en­der bu­lu­nur ve di­ğer mü­zik frak­si­yon­la­rın­dan fark­lı
kı­lı­yor. Grup, sık sık İs­la­mi te­ma­la­ra, Ba­tı­da ya­şa­yan
Müs­lü­man­la­rın kar­şı­laş­tı­ğı gü­nü­müz prob­lem­le­ri­ne de­ği­ni­yor.
İn­gil­te­re­'den Gü­ney Ame­ri­ka­'ya, Da­ni­mar­ka­'dan Ame­ri­ka­'ya ka­dar
tüm dün­ya­da­ki pek çok ya­şıt­la­rı gi­bi hip­hop on­la­rın da ya­şam
tarz­la­rı­nı ele ge­çir­miş. Ön­ce rap mü­zik­ten ve rap mü­zi­ğin duy­gu­la­rı
ifa­de et­me ye­te­ne­ğin­den et­ki­le­nir­ler. Za­man­la hip­hop üze­ri­ne
ku­ru­lu olan ken­di ha­yat­la­rı için de so­und­track özel­li­ği ta­şı­yan
şar­kı­lar ya­ra­ta­bil­dik­le­ri­ni gö­rür­ler.

"GANS­TER­LE­RE ÖZE­Nİ­YOR­DUK OL­GUN­LAŞ­TIK,KEN­Dİ­Mİ­Zİ AN­LA­TI­YO­RU­Z"
İsam Bac­hi­ri, gru­bun ken­di sti­li­ni ne za­man ge­liş­tir­me­ye baş­la­dı­ğı hak­kın­da­ki so­ru­ya
şöy­le ce­vap ve­ri­yor: "O­ut­lan­dish ku­rul­ma­dan ön­ce, Ame­ri­ka­'da
hay­li yay­gın olan gang­ster rap sah­ne­le­ri­ne öze­ni­yor­duk ama
ol­gun­laş­tı­ğı­mız­da bi­zim ki­şi­li­ği­mi­zi yan­sıt­ma­yan bu tü­rü terk
et­tik ve da­ha çok ikin­ci ne­sil ola­rak ya­şa­yan Ko­pen­ha­g'­ın
mül­te­ci­le­ri­ni, ken­di çev­re­mi­zi an­lat­ma­ya baş­la­dık. İn­san­la­rı,
bi­zi Ame­ri­kan hip­hop grup­la­rıy­la ka­rış­tır­ma­sı­nı is­te­mi­yor­duk.
Doğ­ru­dur, he­pi­miz ay­nı for­mü­lü kul­lan­dık ama son­ra­dan bu for­mü­lü
ken­di kök­le­ri­mi­ze uy­gu­la­dık."


De­ği­şim ko­nu­sun­dane­ler­den il­ham al­dı­nız so­ru­su­na ise, "Bir in­san ola­rak, za­man­labir­lik­te iler­li­yo­ruz ve bu se­beb­le tar­zı­nız da de­ği­şi­yor. Biz bir hip­hop gru­bu­yuz ama her za­man da bu üs­lü­ba ya­pış­mak, ta­kı­lı kal­mak gi­bi bir zo­run­lu­lu­ğu­muz yok. Halk mü­zi­ği ya da ya­rı­Arap­ça mü­zik yap­ma­nın hiç bir mah­su­ru yok. Bu yüz­den Üm­mü Gül­sü­m'­den (Meş­hur, kla­sik Mı­sır­lı şar­kı­cı) ba­zı tı­nı­lar, do­ne­ler al­dık me­se­la. Ve Üm­mü Gül­süm gi­bi bir ef­sa­ne­ninşar­kı­sı­nı ken­di mü­zi­ği­miz­le kay­naş­tır­ma­mız bi­zim için bü­yük bir onur­du." Di­ye ce­vap­lı­yor Bac­hi­ri.

ŞİM­ŞEK­LER ÇA­KAR
VE­…

İlk sing­le ça­lış­ma­la­rı "Pa­ci­fic To Pa­ci­fic" (Pa­si­fi­k'­ten Pa­si­fi­k'­e), Am­nesty In­ter­na­ti­ona­l'­ın yar­dım­laş­ma ve ha­yır et­ki­li­ğin­de kul­la­nıl­mış­tı. Di­ğer sing­le ça­lış­ma­la­rı "Sa­tur­day Night" (Cu­mar­te­si Ge­ce­si), da­ha son­ra Da­ni­mar­ka ya­pı­mı "Piz­za Kin­g" ad­lı fil­min so­und­trac­k'i ola­rak ek­len­miş­ti. Bu tek­lik­ler gru­bun Da­ni­mar­ka­'da sa­tı­şa çı­kan ilk al­bü­mü Out­land's Of­fi­ci­al'­ın (2000), ay­nı za­man­da bi­rer pre­lü­dü olu­yor­du. Out­lan­d's Of­fi­ci­al'­ın pi­ya­sa­ya çık­ma­sı grup için bir dö­nüm nok­ta­sı olu­yor, se­yir­ci ve eleş­tir­men­ler ade­ta kol­la­rı­nı aça­rak gru­ba mer­ha­ba di­yor. "Wa­lo­u," "W­he­re­ve­r" ve "Co­me On" rad­yo­la­rın yek­pa­re hit par­ça­la­rı olu­yor. İsam Bac­hi­ri, "O­dam­da Tu­pac din­li­yor­dum, an­nem otur­ma oda­sın­da ste­re­o teyp­te Fas halk şar­kı­la­rı din­li­yor­du. Son­ra bü­tün bun­lar olur­ken, ha­ya­tı­mın par­ça­la­rı­nı bir­leş­ti­rip bir sen­tez yap­ma fik­ri zih­nim­de bir şim­şek gi­bi çak­tı." di­yor.
SI­NIR­LA­RI GE­ÇER­KEN


İkin­ci al­büm­le­ri Bre­ad & Bar­rels Of Wa­ter (2002), (Ek­mek ve Su Va­ril­le­ri) gru­bun pi­ya­sa­la­ra cid­di bir atı­lı­mı olu­yor. "Gu­an­ta­na­mo" ve "A­ic­ha" gi­bi
par­ça­lar gru­bu, Da­ni­mar­ka po­pü­ler mü­zi­ğin­de sağ­lam ve kuv­vet­li bir ye­re yer­leş­ti­ri­yor. 2003'te Bre­ad & Bar­rels Of Wa­ter al­bü­mü­nün ulus­la­ra­ra­sı sü­rü­mü Av­ru­pa, Hin­dis­tan, Or­ta Do­ğu ve Ku­zey
Af­ri­ka­'da pi­ya­sa­ya çı­kı­yor. Grup bun­dan son­ra za­ma­nı­nı, al­büm­le­ri­nin bir al­tın plak ola­rak kar­şı­la­yan Av­ru­pa, Or­ta Do­ğu ve
Hin­dis­ta­n'­da tur­ne­ye çı­ka­rak ge­çi­ri­yor. Hit şar­kı­la­rı "Wa­lo­u" da­ha son­ra Bre­ad & Bar­rels of Wa­te­r'­da da yer al­dı. 2000 yı­lın­da çı­kar­dık­la­rı ilk al­büm­le­ri, "Out­lan­d's Of­fi­ci­al", gru­bu Da­ni­mar­ka­'da yıl­dız ilan eder. Out­lan­dish, eleş­tir­men­ler ta­ra­fın­dan
öv­güy­le kar­şı­la­nır ve Da­ni­mar­ka­'nın Gramm­y'­le­ri ola­rak ka­bul
edi­len Da­ni­mar­ka Mü­zik Ödül­le­ri­'n­de al­tı dal­da aday gös­te­ri­le­rek
En İyi Hip Hop Gru­bu Ödü­lü­nü ka­za­nır­lar. İkin­ci al­büm­le­rin­de yer alan
sing­le par­ça­lar, ulus­lar ara­sı mü­zik lis­te­le­rin­de üst sı­ra­lar­da yer
alır. Hit par­ça­la­rın­dan bi­ri olan "A­ic­ha" (ilk de­fa Kha­led ile meş­hur
ol­muş­tu) Al­man­ya mü­zik lis­te­le­rin­de "bir nu­ma­ra" olup, da­ha son­ra
bir­çok As­ya ül­ke­sin­de, özel­lik­le Gü­ney Ko­re­'de çok po­pü­ler olur.
"A­ic­ha" ad­lı şar­kı­ya çe­ki­len klip­le­ri, en iyi mü­zik vi­de­osu
ödü­lü­nü ka­za­nır. Ay­rı­ca, "Gu­an­ta­na­mo" ad­lı ça­lış­ma­la­rı Av­ru­pa
lis­te­le­ri­ne güç­lü bir dam­ga vu­rur.

"Bİ­ZİM İÇİN
AL­LAH
DA­HA ÖNEM­Lİ­"

Es­ki bir Hint ko­ro­su­nun eş­lik et­ti­ği "Pe­elo" ad­lı ça­lış­ma­la­rı, Ba­tı­da ya­şa­yan Hint kö­ken­li­ler ara­sın­da da lis­te ba­şı olur. Da­ni­mar­ka­'lı çağ­daş­la­rı Ma­jid ve Bur­han G ilk al­büm­le­rin­de kat­kı ya­pan mü­zis­yen­ler­di ama iki ve üçün­cü al­büm­le­rin­de da­ha az gö­rü­lür ol­du­lar.


Out­lan­dish, dün­ya­nın
baş et­ti­ği kö­tü­lük­le­re kar­şı ko­yan po­li­tik bir ha­re­ket de­ğil. Grup
üye­le­ri­nin ha­yat­la­rın­da­ki ba­sit­lik, mah­re­mi­yet ve mer­ha­met
ara­yış­la­rı ya­ra­tı­cı bir şe­kil­de ça­lış­ma­la­rın­da esin­len­dik­le­ri
kay­nak­lar ara­sın­da. "Bu bir ai­le işi­ne dö­nüş­tü." di­yor Wa­qas.
"Ar­ka­daş ol­du­ğu­mu­zu söy­le­mek ye­ter­li de­ğil. Biz kar­de­şiz. Ken­di
ha­yat­la­rı­mız­da bir ye­re gel­dik. Tüm za­ma­nı­mı­zı ilk al­bü­mü yap­ma­ya
ada­mış­tık, genç ol­ma­nın ve kül­tür­ler ara­sın­da kal­ma­nın de­ne­yim­le­ri
ha­la zih­ni­miz­de can­lıy­dı. Ama ar­tık bu­na odak­lan­mı­yo­ruz. Da­ha çok
ai­le­le­ri­miz ve ma­ne­vi­yat­la il­gi­len­me­yi ter­cih edi­yo­ruz. Dün­ya
bi­zim ego­la­rı­mız­dan da­ha bü­yük ve biz da­ha bü­yük bir bul­ma­ca­nın
par­ça­la­rı­yız. Bu yüz­den aşk, gü­ven, nef­ret, ar­ka­daş­lık, ai­le ve
Al­lah bi­zim için da­ha önem­li. Hip­ho­p'­ta ken­di tar­zı­mı­zı üret­mek­le
öz­gü­ve­ni­miz art­tı. Sez­gi­le­ri­mi­ze gü­ven­me­yi ve ba­zı şey­ler­le
ken­di me­tot­la­rı­mız­la mü­ca­de­le et­me­yi öğ­ren­dik."

HA­RE­KET HA­LİN­DE:CLO­SER THAN VE­İNS /DA­MAR­DAN DA­HA YA­KIN
2004'te stüd­yo­ya ge­çip,
ye­ni al­büm­le­ri Clo­ser Than Ve­ins için ça­lış­ma­ya baş­la­yan grup, bol
se­ya­hat­ler­den son­ra, edin­dik­le­ri tec­rü­be­le­ri ye­ni al­büm­le­rin­de
il­ham ola­rak kul­lan­dı­lar. Wa­kas, "Her şey
olur­ken biz de ora­day­dık. Ha­yat­la­rı­nı çok de­ği­şik şart­lar­da
ya­şa­yan, her renk­ten in­san­lar­la ta­nış­tık. İna­nı­yo­rum ki bu bi­ze
ken­di­mi­zi bir in­san ola­rak gör­me­mi­zi, dün­ya­nın fark­lı yer­le­rin­den
mül­te­ci­ler ola­rak bir bü­tü­nün par­ça­sı ol­du­ğu­mu­zu kav­ra­ma­mı­zı
sağ­la­dı. Bu mü­zik ya­pı­şı­mı­za, li­rik­le­ri­mi­ze de yan­sı­dı." di­yor.

Clo­ser Than Ve­ins (2005) (Da­mar­lar­dan Da­ha Ya­kın) Out­lan­dis­h'­in üçün­cü al­bü­mü.İlk sing­le "Lo­ok In­to My Eyes" (Göz­le­ri­min İçi­ne Bak) idi. Şar­kı­nın söz­le­ri Fi­lis­tin­li Gi­had Ali'­nin ço­cuk­ken yaz­dı­ğı şii­rin­den ik­ti­bas edil­miş: şi­ir Ame­ri­ka­'nın İs­ra­il ve Fi­lis­tinüze­rin­de­ki po­li­ti­ka­sı se­be­biy­le acı çe­ken Fi­lis­tin­li hal­kın kö­tü du­ru­mu­nu ifa­de edi­yor. Şar­kı­nın vi­de­o kli­bi, Kır­mı­zı Baş­lık­lı Kız hi­kâ­ye­si te­mel alı­na­rak oluş­tu­rul­muş. Klip­te İs­ra­il­li as­ker kurtola­rak ve Fi­lis­tin­li kız ço­cu­ğu ba­şın­da "kef­fi­ye­h" ol­du­ğu hal­de kır­mı­zı baş­lık­lı kız gi­bi can­lan­dı­rı­lı­yor. Bu al­büm gru­bun da­ha ön­ce­ki al­büm­le­ri­me gö­re da­ha ol­gun bir ça­lış­ma ola­rak ni­te­len­di­ri­li­yor. "Just Me" ve "U­na Pa­lab­ra" gi­bi par­ça­lar, et­nik azın­lık­la­rın gö­zün­den bu­gü­nün Av­ru­pa­'sı­na ol­duk­ça na­dir olan an­la­yış­la yak­la­şı­yor; "Not­hing Left To Do" hiv vi­rü­sü ta­şı­yan gençbir Müs­lü­ma­'nın öy­kü­sü­nü iş­le­ye­rek bel­ki de al­bü­mün en ce­sur ve il­gi uyan­dı­ran par­ça­sı:

"Warm smi­le long blond ha­ir/Pretty gre­en eyes and skin dam­ned fa­ir/For su­re lucky to get with a girl li­ke that/Co­uld­n't pass this chan­ce no mat­ter what...Pretty wo­man tho­ugh, not all she see­med/So­on grim rea­lity and not a dre­am/Was­n't the first cer­ta­inly not her last/Mo­ment of we­ak­ness, be­ca­me vic­tim of her past."
(Sı­cak te­bes­sü­mu­zun sa­rı saç / gü­ze­lim ye­şil göz­ler ve la­net­li kum­ral ten /
böy­le bir kı­zı tav­la­mak el­bet­te bir şans işi / bu şans ne olur­sa ol­sun
har­ca­na­ma­z… gü­zel ka­dın ama gö­rün­dü­ğü gi­bi de­ğil / çok geç­me­den
za­lim ger­çek ve rü­ya de­ğil / ilk de­ğil miy­di ama ka­dı­nın so­nun­cu­su
ke­sin­lik­le de­ğil / za­yıf­lık anı, geç­mi­şi­nin kur­ba­nı ol­du./

Bir Amaç için Müzik
Grup son zamanlarda Music With Meaning (Bir amaç için müzik) başlığı altında gerçekleştirilen
organizasyona desteğini verdi; organizasyon, benzer düşüncelere sahip sanatçıların anlamlı ve ilham veren bir müzik üretmesini ve bunu ilerletmesini hedefliyor. Bir amaç için müziğin mottosu: "If you stand for nothing, you will fall for anything." Hiç bir şey için yaşamıyorsan, hiç bir şey için öleceksin."
AichaWalou 04

Yorumlar

Adsız dedi ki…
bu müthiş yazının sahibinin bloguna rastlamak şimdiye nasipmiş,bu şaheser için çok çok teşekkürler:)

Bu blogdaki popüler yayınlar

İngiliz Romantik Şiiri Üzerine Birkaç Söz

Mustafa Burak Sezer
İngiliz Romantik şiirinin William Shakespeare'la başladığı kabul edilir, fakat bu akımın şiirde hakiki bir akım olması, ya da Romantizmin şiirde ikinci kez dirilmesi, William Wordsworth, Coleridge ve Robert Southey'le yaşanmıştır ya da başlamıştır. Bu şairlerin Romantik akımı oluşturmasında 1783'te İngiltere'nin emperyal zulmüne karşı Kuzey Amerika'da cereyan eden Amerikan İhtilali ve akabinde 1789'da emperyal kraliyet sömürge rejimine karşı meydana gelen Fransız İhtilali'nin büyük etkisi olmuştur. Kral Louis'in karısı Kraliçe Mary Antoniette'nin bilindik sözü meşhurdur, "Eğer insanların yiyecek ekmekleri yoksa, müsade edin kek yesinler". Fransız İhtilali başladığında William Wordsworth Paris'te yaşıyordu ve 19 yaşındaydı. Fransız İhtilalinin etkisi, Wordsworth'un "Prelud" (prelüd, peşrev, giriş) adlı şiirinin ilk stanzalarında açıkça görülür.
Romantik şairler sentimental olarak, Fransız İhtilalinin ge…

Henry Fielding'in Joseph Andrews'u Üzerine Birkaç Not

Mustafa Burak Sezer
Fielding, İngiliz romanına getirdiği realistik açılımla, İngiliz romanının babası olarak kabul edilir. Her ne kadar John Bunyan'ın The Pilgrim's Progress'i ve Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su edebiyat tarihçileri arasında asırlardır ilk roman babında bir tartışma konusu olsa da, İngiliz edebiyatında ilk yazılan roman cumhur gözünde Fielding'in çağdaşı Richardson'ın Pamela'sıdır. Richardson ve Fielding 18. yüzyılın ikinci yarısında aynı zam anda İngiltere'de "Age of Dr.Johnson", -Dr. Jonhson Çağı- olarak adlandırılan zaman diliminde yaşamıştır.
Richardson, Fielding'in aksine sürekli moral üzerine ahlak dersleri vererek, didaktik romanlar yazar. İlk roman olarak kabul edilen Richardson'un Pamela'sı epistolarik (mektup biçimsel) roman türünde kaleme alınmıştır. Tamamen moral kaygılar güden Richardson, Pamela'sını erdemli ve iffetli bir kadın olarak portreler. Büyük bir malikanede hizmetçilik yapan genç v…

Hızlı konuşan kadın